Wypożyczalnia samochodów

Auto Mania

Bydgoszcz ul. Fordońska 130

tel. +48 880 382 382

Auta klasy A

PEUGEOT 107

Wypożycz Auto

Auta klasy B

Fiat Punto

Wypożycz Auto

Auta klasy C

Skoda Octavia

Wypożycz Auto

Auta klasy D

Skoda Superb

Wypożycz Auto

Regulamin wypożyczalni aut

Zapoznaj się z regulaminem wypożyczalni

Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu obowiązuje od 01-02-2016 r. Regulamin dostępny do pobrania w pliku.

Wstęp

1. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu - (zwane dalej OWW) zostały wydane przez AUTO MANIA SERWIS S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 130-134, 85-739 Bydgoszcz. 
2. OWW określają warunki najmu samochodów osobowych w umowach zawieranych przez AUTO MANIA SERWIS S.C. zwanym dalej Wynajmującym. 
3. W razie sprzeczności umowy i OWW strony związane są umową. 
4. Ilekroć w OWW jest mowa o Użytkowniku oznacza to osobę fizyczną wskazaną w umowie najmu jako upoważnioną do prowadzenia samochodu w imieniu Najemcy, a także osobę wskazaną przez Najemcę jako upoważnioną do prowadzenia samochodu w imieniu Najemcy w Wykazie Kierowców przedstawionym Wynajmującemu.

Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

5. Najemcą samochodu może zostać:
Osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki:

 • przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport oraz prawo jazdy,
 • przedstawi Wynajmującemu opłacony rachunek na własne nazwisko za takie usługi jak: prąd, gaz, telefon, inne,
 • widnieje w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek lub upoważnionych do występowania w imieniu przedsiębiorcy,
 • ukończyła 21 lat z zastrzeżeniem pkt 43,
 • Wynajmujący może żądać od Najemcy przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń.

6. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za najęty samochód do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony/ Wynajmującego.7. Do kierowania samochodem uprawnione są wyłącznie osoby wpisane w umowie, posiadające ważne uprawnienia do kierowania samochodami na terytorium Polski oraz spełniające kryteria określone w pkt 5. 8.  Wymogi wskazane w pkt 7 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę, Użytkownika wymogów wskazanych w pkt 7 Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

REZERWACJA SAMOCHODU I ZAWARCIE UMOWY POPRZEZ FORMULARZ INTERNETOWY 
ORAZ TELEFON

9. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: www.rent.auto-mania.pl lub telefonicznie.
10. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz Klient otrzyma jej potwierdzenie na wskazany adres e-mail. Umowa najmu zostaje zawarta po pozytywnym zweryfikowaniu danych Najemcy i wyrażeniu zgody Wynajmującego na zawarcie umowy najmu.
11. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

 • zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących OWW dostępnych na stronie: www.rent.auto-mania.pl
 • spełnienie warunków przewidzianych w pkt 5 niniejszego regulaminu,
 • złożenie zamówienia co najmniej 48 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu,
 • przedstawieniu rachunku o których mowa w pkt 5 b lub innych zaakceptowanych zabezpieczeń.

12. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego samochodu zgodnego z potwierdzoną przez Wynajmującego rezerwacją, Wynajmujący wynajmie Klientowi samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem tej samej stawki, na którą została złożona rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
13. W przypadku przedłużenia okresu najmu, opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według cen obowiązujących w danym dniu na stronie www.rent.auto-mania.pl. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o chęci przedłużenia najmu co najmniej 24 godziny przed końcem najmu osobiście w siedzibie Wynajmującego lub pisemnie (w tym w drodze korespondencji elektronicznej), przy czym dla skutecznego przedłużenia stosunku najmu konieczne jest uzyskanie przez Najemcę pisemnego potwierdzenia (w tym także w drodze korespondencji elektronicznej) od Wynajmującego. Niedopełnienie tego terminu skutkuje naliczeniem dodatkowo (poza opłatą za najem) kary umownej, o której mowa w pkt 35 lit. j) w wysokości 100 zł za każdą dobę przedłużonego najmu.

Obowiązki najemcy

14. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
15. Najemca otrzymuje samochód czysty i zatankowany i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.
16. Najemca lub użytkownik zobowiązani są używać samochód w sposób określony w umowie oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu a ponadto zobowiązują się do:

 • zamykania samochodu oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków przy każdorazowym wyjściu z samochodu,
 • wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
 • stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa.

17. Koszt paliwa zużytego podczas najmu oraz koszt płynu do spryskiwaczy szyb pokrywa Najemca.
18.  Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Polski jest zakazane, z zastrzeżeniem pkt 19. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w pełnej wysokości.
19. Pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty możliwy jest wyjazd samochodem do Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji lub innych państw. W przypadku, gdy przepisy państwa, do którego samochód zostanie przemieszczony, przewidują wymogi dotyczące samochodu lub jego wyposażenia nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów.
20. Jeżeli Najemca lub użytkownik używa samochodu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy przez Wynajmującego może nastąpić w dowolny sposób, w tym w formie telefonicznej.
21. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewożenia zwierząt.

Zwrot samochodu

22. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód do ustalonego przez Strony miejsca i w określonym czasie.
23. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut jest bezpłatne. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby, z zastrzeżeniem pkt 24.
24. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę, o której mowa w pkt 13 OWW, na minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie (czynsz najmu). Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu karę umowną wg pkt 35 j).
25. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
26. Punkt wynajmu AUTO MANIA SERWIS S.C. czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00 oraz w soboty od 08:00 do 14:00. 
27. Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu zobowiązany jest zakład ubezpieczeń, a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po okresie najmu uzgodnionym przez zakład ubezpieczeń z Wynajmującym przechodzi na Najemcę. Jednocześnie Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą taką dodatkową dobę najmu.

Obowiązki najemcy

28. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego, w tym gwarancyjnego, lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z pkt 35 k).
29. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw ani holować samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi koszt holowania samochodu zgodny z pkt 57. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
30. Najemca nie ma prawa wykorzystywać wynajętego samochodu do holowania innego pojazdu.
31. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest bez zbędnej zwłoki powiadomienie o tym fakcie Policji oraz Wynajmującego dzwoniąc pod numer +48 880 382 382. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
32. Wynajmujący, w przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu udostępni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W sytuacji gdy samochód zastępczy jest klasy niższej wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
33. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

 • utraty dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od samochodu,
 • uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Użytkownika,
 • unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,
 • szkód parkingowych i aktów wandalizmu, a także przebicia opony.

Odpowiedzialność Najemcy i Kary umowne

34. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym dotyczących obowiązku zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej wskazanej w pkt 35 i 36 z tym zastrzeżeniem, że:

 • Wynajmujący może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych,
 • Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:
 1. zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,
 2. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
 3. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
 4. wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,
 5. niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu,
 6. niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy,
 7. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego,
 8. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach,
 9. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu najmu samochodu.

35. Wynajmujący zastrzega następujące kary umowne:

 1. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu - 600 PLN
 2. uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu - 500 PLN
 3. uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp., tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 PLN
 4. każdy dzień postoju, spowodowany koniecznością uzupełnienia rzeczy o których mowa w pkt 35 b), c): 100 PLN
 5. złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 500 PLN
 6. złamanie zakazu przewożenia zwierząt - 300 PLN
 7. zwrot brudnego samochodu na zewnątrz - 20 PLN
 8. zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 PLN
 9. uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka - 100 PLN
 10. bezumowne korzystanie z samochodu, tj. przedłużenie najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego - wartość stawki dobowej plus 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę k. nieudostępnienie samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego, również gwarancyjnego, lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego - 2000 PLN
 11. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt 16 c) - 1500 PLN
 12. demontaż lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN
 13. wyjazd za granicę (poza państwa wymienione w lit. o) bez zgody Wynajmującego - 2000 PLN
 14. wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego do państw: Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja - 500 PLN
 15. kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem - 1000 PLN
 16. uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) - 1000 PLN
 17. uszkodzenie, przebicie opony - 35 PLN
 18. zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu - 150 PLN

36. W przypadku innego niż wymienione w pkt 35 uszkodzenia samochodu wysokość zastrzeżonej kary umownej uzależniona jest od klasy wynajętego samochodu i wynosi:

 • w klasie A - 1500 PLN,
 • w klasie B - 1500 PLN,
 • w klasie MULTIVAN - 2500 PLN, z zastrzeżeniem treści pkt 34 OWW.

37. Najemca za dodatkową opłatą, za zgodą Wynajmującego, może wykupić Pakiety, które zmniejszają jego odpowiedzialność za wynajęty samochód:CDW - wyłącza zapisy pkt 34 ppkt 1. tj. możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej,SCDW + TWC - wyłącza całkowicie odpowiedzialność (w tym kary umowne) za nieumyślne uszkodzenie pojazdu inne niż w pkt 35 (w tym uszkodzenia szyby, opony i felgi – również aluminiowe).
38. Pakiety wymienione w pkt 37 nie wyłączają odpowiedzialności Najemcy w przypadku gdy szkoda została wyrządzona wskutek umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa. Pakiety mogą zostać wykupione tylko na cały okres najmu.
39. Najemca pokrywa w pełnej wysokości kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne wynikłe podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych Najemcy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy powyższymi kosztami oraz opłatą administracyjną zgodną z pkt 54.
40. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

Opłaty

41. Opłaty za wynajem pobierane są z góry według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.
42. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
43. Wynajem samochodu klasy MULTIVAN przez osobę w wieku 21 - 25 (za dobę najmu) - 40 PLN.
44. Wydanie samochodu poza godzinami pracy określonymi w pkt 26 - 30 PLN
45. Zwrot samochodu poza godzinami pracy określonymi w pkt 26 (z zastrzeżeniem pkt 46) - 30 PLN
46. Odbiór lub odwiezienie klienta na lotnisko – 15 PLN ( za zdarzenie)
47. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr - 0,25 PLN
48. Wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem (z zastrzeżeniem pkt 18, 19) - 123 PLN
49. Podstawienie/odbiór samochodu poza granicami miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu - 4 PLN za km liczone od centrum miasta wskazanego przez nawigację Wynajmującego do miejsca podstawienia lub odbioru.
50. Pakiety ograniczające odpowiedzialność Najemcy o których mowa w pkt 37: (opłata za dobę)

a. CDW
klasy A, B, - 15 PLN
b. SCDW+TWC
klasy A, B, - 40 PLN
klasy MULTIVAN - 50 PLN

51. 1 Dodatkowy Kierowca za każdą dobę najmu - GRATIS
52. Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę) - 10 PLN
53. Fotelik lub podkładka dla dziecka - 50 PLN za cały wynajem
54. Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat, o których mowa w pkt 39 - 100 PLN
55. Opłata za rezygnację Klienta z wykonania umowy do 48 h przed datą rozpoczęcia najmu - 100 PLN
56. Opłata za rezygnację Klienta z wykonania umowy na 48 h lub mniej przed rozpoczęciem najmu - 300 PLN
57. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego – koszt holowania stwierdzony dokumentem rozliczeniowym lub 7 PLN/km (opłata jest naliczana wyłącznie za kurs w jedną stronę), jednakże nie mniej niż 300 PLN
58. Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa niż wskazana przy wydaniu – koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie do pierwotnej ilości - 50 PLN
59. Wysokość kaucji wpisana jest w umowie i jest w całości zwracana w chwili oddania samochodu w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone przez Strony/Wynajmującego w chwili zwrotu pojazdu.

Postanowienia końcowe

60. Wszystkie ceny wymienione w OWW oraz na stronie www.rent.auto-mania.pl są cenami brutto-chyba, że określono inaczej. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub na adres email: Automania@premio.pl Administratorem danych osobowych jest AUTO MANIA SERWIS S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 130-134, 85-739 Bydgoszcz.. Dane osobowe są przetwarzane przez AUTO MANIA SERWIS S.C. lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub AUTO MANIA SERWIS S.C. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 kc., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

Adres Firmy

AUTOMANIA 
IWONA SUCHARSKA 
UL. FORDOŃSKA 130-134 
85-739 BYDGOSZCZ
KUJAWSKO-POMORSKIE

nip regon

NIP 953-17-13-080
REGON 093192754

TELEFON

+48 660 010 273
+48 664 025 024

Godziny Pracy

poniedziałek - piątek: 
od 8.00 do 17.00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne